Regulamin sklepu

Podmiot prowadzący sklep

Sklep internetowy Oveo Active Lifestyle działający pod adresem www.oveo.pl prowadzony jest przez podmiot Oveo Jadwiga Tomaszewska z siedzibą w Radzewicach przy ulicy Wiśniowej 27, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), NIP: 871-165-12-04, Regon: 302410448, emial: biuro@oveo.pl, telefon: 61 1 000 000

Produkty

Wszystkie produkty dostępne w sklepie www.oveo.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Wszelkie informacje dotyczące towarów kierowane do odbiorców i potencjalnych klientów nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu www.oveo.pl , składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu. Sklep internetowy przyjmuje zamówienia poprzez stronę www.oveo.pl.

Ceny

Wszystkie ceny podawane w sklepie internetowym na stronie www.oveo.pl są wyrażone w złotych polskich (PLN). W sklepie stosowane są ceny detaliczne w rozumieniu cen sprzedaży oferowanych towarów i usług wyrażona w kwocie netto i kwocie brutto zawierającej podatek VAT.

Zamówienia

Sklep internetowy www.oveo.pl umożliwia Klientom składanie zamówień towarów dostępnych w sklepie internetowym www.oveo.pl i zawierania umów sprzedaży na odległość oraz uzyskanie informacji o towarach i usługach dostępnych w sklepie internetowym

o   Zamówienia realizowane są w kolejności ich składania.

o   Złożenie zamówienia nie jest równoznaczne z jego przyjęciem.

o   Za moment przyjęcia zamówienia uważa się przekazanie zamawiającemu informacji o nadaniu statusu „Zrealizowane”.

o   Z przyczyn leżących po stronie przewoźnika maksymalna kwota pobrania (zapłaty gotówkowej) wynosi 5000 PLN. W przypadku gdy wartość zamówienia przewyższa w/w kwotę, sposób zapłaty różnicy zostanie ustalony indywidualnie z klientem.

Dostawa

Towar zamówiony w sklepie internetowym www.oveo.pl dostarczany jest za pośrednictwem jednego z dostępnych przewoźników wybranych w toku składania oferty zakupu. Na czas otrzymania przesyłki składa się czas realizacji zamówienia (kompletowanie towaru, forma płatności, wystawienie dokumentu sprzedaży, spakowanie paczki). W opisie każdego produktu, w polu „Dostępność”, prócz faktycznej dostępności produktu pojawia się informacja o przewidywanym czasie dostawy towaru. Czas ten obejmuje czas kompletowania zamówienia i przekazanie przesyłki przewoźnikowi lub operatorowi pocztowemu do momentu doręczenia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się dodatkowo o czas realizacji przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Oveo W przypadku płatności ratalnej – także o czas przygotowania i podpisania umowy ratalnej.

Wraz z towarem wydawane są: informacja wymagana przy zawarciu umowy na odległość oraz faktura VAT albo paragon fiskalny oraz warunki udzielonej gwarancji. W przypadku braku któregokolwiek z tych dokumentów należy zgłosić takie zdarzenie w celu uzupełnienia braków. Faktura VAT może być dostarczana drogą elektroniczną na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, chyba, że Klient wyraźnie zaznaczy, że faktura VAT powinna być dostarczona w formie tradycyjnej.

Po otrzymaniu przesyłki klient winien dokładnie sprawdzić stan opakowania i jego zawartość. W razie stwierdzenia ewentualnych ubytków lub uszkodzeń klient powinien dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia lub, gdy plomby (taśmy) są zerwane należy nie przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Więcej informacji o tym jak bezpiecznie odebrać przesyłkę znaleźć można w pomocy sklepu.

W sytuacji, kiedy występują duże różnice w czasie realizacji lub sposobie pakowania i dostawy poszczególnych produktów, składających się na jedno zamówienie, Oveo może samodzielnie zdecydować o podziale zamówienia na mniejsze przesyłki. W takim przypadku, ogólny koszt dostawy podany Klientowi przy składaniu zamówienia nie ulega zmianie, a jedynie zostaje rozdzielony na poszczególne przesyłki cząstkowe. W przypadku anulowania części zamówienia, korekcie ulegają wyłącznie te koszty dostawy, które zostały przypisane do niedostarczonej lub reklamowanej części zamówienia.

Sposoby płatności

Płatność za towar może być dokonywana przez klienta przed wydaniem towaru klientowi, przelewem na rachunek bankowy Oveo, przelewem elektronicznym przez system Przelewy24. W przypadku dostawy za pobraniem płatność należy uiścić gotówką do rąk przewoźnika. 
Oveo może ustalić z klientem inne, szczególne warunki i formy płatności. W takim wypadku obowiązują warunki i formy płatności wskazane w zamówieniu potwierdzonym przez Oveo jako przyjęte do realizacji i spełnienia wszelkich dodatkowych wymogów związanych z uzgodnionymi warunkami lub formą płatności.

Serwis

Przesyłki do serwisu prosimy wysyłać na adres siedziby firmy

Oveo, Wiśniowa 27, 62-022 Radzewice, Tel: 611000000

Postanowienia końcowe

o   Oveo ma prawo do powierzenia realizacji zamówienia osobie trzeciej (jako podwykonawcy).

o   W stosunku do sprzedaży towarów niekonsumpcyjnych sprzedawca wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

o   Zgodnie z art 8 ust 3 pkt 2 lit b ustawy z dnia 18 lipca 2002 r.świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 ze zm.) informujemy, że umieszczanie przez klienta na stronach internetowych sklepu www.oveo.pl jakichkolwiek informacji o charakterze bezprawnym lub informacji naruszających dobre obyczaje, jest zakazane.

o   Aktualna treść regulaminu dostępna jest na stronach sklepu www.oveo.pl.

o   Regulamin Sklepu www.oveo.pl nie ogranicza praw klientów wynikających z ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 Kodeks cywilny (Dz.U. z 1971, nr 27, poz. 252 ze zm.), ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych prawa konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000 r., nr 22, poz. 271 ze zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r., nr 141, poz. 1176 ze zm.).

Data publikacji 15.05.2018.